Terms and Conditions

Definiții:

1. Mandat: Documentul (denumit și ”contract” sau „împuternicire”) pe care Clientul îl va semna pentru a împuternici WYNN CAPITAL MANAGEMENT SRL (WCM) să acționeze în numele și pe seama sa prin semnarea și depunerea oricăror cereri, reclamații și documente necesare, precum și pentru reprezentarea Clientului în fața oricărei entități publice sau private (mai ales a operatorului de transport aerian), în vederea obținerii compensațiilor la care Clientul este îndreptățit, potrivit legii și menționate în cuprinsul mandatului și care vor fi plătite conform documentului semnat între Client și WCM și a acestor Termeni și Condiții. Forma și conținutul acestui document vor varia pentru a îndeplini cerințele oricărei legi aplicabile și jurisdicții relevante. Acest document va reglementa exclusiv raportul juridic dintre Client și WCM.

2. Preț: Prețul plătit de Client către WCM pentru serviciile prestate în conformitate cu mandatul încheiat între părți, denumit în continuare și Tarif.

3. WYNN CAPITAL MANAGEMENT SRL (WCM): este o societate înregistrată în România, un stat membru al UE. Datele de identificare sunt: Denumire: Wynn Capital Management SRL; Sediu social: România, Dolj, Mun. Craiova, str. Parângului, nr. 72A; Cod Unic de Înregistrare: RO 47078863; Număr de ordine în Registrul Comerțului: J16/2956/2022; Cont Bancar: … ING Bank; Web: www.flighthelp.eu; E-mail: …; Telefon: …

4. Regulamentul 261/04: Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, ce poate fi consultat la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0261

5. Client: Orice persoană care acordă mandatul de reprezentare pentru WCM în condițiile arătate anterior și care, prin urmare, este de acord cu acești Termeni.

6. Despăgubiri (compensații): reprezintă întreaga sumă pe care o companie aeriană o datorează Clientului în urma incidenței oricărui articol din Reg. 261/04. Plata acesteia se va face, sub rezerva aprobării solicitării de către compania aeriană sau a obținerii unei hotărâri judecătorești definitive în acest sens, în conformitate cu mandatul și acești Termeni.

7. Revendicare: orice solicitare de despăgubire sau rambursare care decurge din Regulamentul privind drepturile pasagerilor aerieni, atâta timp cât orice solicitare de acest fel va fi menționată în acești termeni ca Revendicare.

8. Acțiunea în justiție („procedura judiciară”): procedura judiciară întreprinsă de Client prin depunerea unei cereri la instanțele de judecată, în vederea obligării companiei aeriene să acorde compensația solicitată. Aceasta va fi efectuată în urma solicitării Clientului cuprinsă în mandatul semnat și nu de către societatea WYNN CAPITAL MANAGEMENT SRL, ci de către avocați specializați menționați de Tabloul Avocaților, listă care poate fi consultată aici: www.unbr.ro. WCM va fi împuternicită doar să semneze contractul de asistență juridică în acest sens, cu orice avocat apreciază.

9. Lista de prețuri: secțiunea de pe site-ul nostru web atașată la acești Termeni și indicată și în mandat, care indică prețurile percepute pentru serviciile noastre, monedele acceptate, metodele de plată și toate taxele percepute.

10. Cerere de despăgubire: Cererea trimisă inițial de către Client prin intermediul site-ului nostru sau formulată în interiorul mandatului, pentru a obține despăgubiri de la compania aeriană, în conformitate cu acești Termeni și care poate fi trimisă ulterior de către WCM companiilor aeriene și instanțelor de judecată.

Aplicabilitate:

Termenii și condițiile prezente, împreună cu orice alte prevederi conținute de site-ul nostru, sunt aplicabile raporturilor juridice dintre noi și Clienți, ca urmare a trimiterii de către aceștia a cererilor de despăgubire prin intermediul secțiunii specifice de pe site-ul nostru www.flighthelp.eu.  Raporturile juridice care se nasc între persoanele fizice și WCM ca urmare a madnatelor încheiate în mod direct vor fi guvernate de prevederile mandatului semnat cu această ocazie, care va fi completat de termenii și condițiile de pe site-ul web, iar condițiile acestuia pot fi diferite de cele aplicabile raporturilor care se nasc prin intermediul site-ului web.

Mandatul:

1. Pe site-ul nostru se pot găsi toate informațiile privind drepturile clienților în calitate de pasageri ai companiilor aeriene și posibilitatea de a obține despăgubiri de la compania aeriană.

2. În momentul în care Clientul nostru decide să depună o cerere adresată WCM pentru a obține compensația, acesta va trebui să furnizeze datele personale specificate în cerere, inclusiv numele, prenumele, adresa de domiciliu, numărul de identificare personal, informații despre zborul pentru care se solicită compensația. Precizăm faptul că datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pentru a depune cererea de obținere a compensației și vor fi furnizate avocatului exclusiv în vederea depunerii acțiunii în justiție, fiind necesare în acest sens, deoarece sunt solicitate de compania aeriană și/sau instanța de judecată. Pentru detalii cu privire la modul de stocare și utilizare a datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate.

3. Mandatul produce efectele specifice pe care le prevede, în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare, respectiv legislația din România și Regulamentul 261/04.

4. Mandatul se semnează de către Client personal, prin intermediul aplicației integrate care asigură identificarea și certificarea semnăturii aplicate. Prin semnarea în acest mod, Clientul confirmă că semnătura a fost executată personal și că înțelege să îi confere toate efectele juridice care decurg din acordul prin semnarea unui act juridic, simpla dovadă a semnării în aplicația integrată, alături de datele personale ale Clientului și (atunci când s-a prezentat) de copia actului de identitate furnizată de acesta fiind o dovadă suficientă pentru faptul că a fost dat și respectiv acceptat mandatul. Odată ce Clientul a semnat mandatul, acesta este automat de acord cu acești Termeni, despre care a fost informat în prealabil de reprezentanții WCM sau pe care i-a lecturat pe pagina de internet. De asemenea, Clientul confirmă că datele oferite la semnarea mandatului (număr de telefon și/sau e-mail, după caz), sunt datele sale personale și certifică identitatea sa.

5. Întregul raport juridic dintre Clientul semnează mandatul și WCM este reglementat de mandat  și de acești Termeni, cu mențiunea că Termenii reprezintă cadrul general care este completat de mandat, dar Termenii nu vor avea prioritate față de acestea.

6. Odată ce clientul a semnat mandatul, acesta este de acord cu orice demersuri întreprinse de WCM, inclusiv acțiunile în justiție formulate prin avocat, precum și cu prețul datorat, conform listei de prețuri.

7. Clientul declară că are capacitatea juridică necesară pentru a semna contractul, că și-a executat personal semnătura pe Mandat prin intermediul aplicației integrate și că are obligația de a furniza WCM toate informațiile necesare în vederea solicitării compensației și/sau depunerii acțiunilor în justiție, cum ar fi datele de identificare și copia cărții de identitate, datele privind zborul, biletul de îmbarcare, rezervarea locului, dar fără a se limita la acestea. În cazul în care clientul nu furnizează WCM toate informațiile necesare pentru a obține sau pentru a continua să gestioneze cererea de despăgubire, atunci WCM este exonerat de orice răspundere față de client cu privire la sumele pe care le-ar fi putut obține, precum și de orice obligație în acest sens. În cazul unor informații false furnizate de Client sau al relei credințe a acestuia, WCM are dreptul de a rezilia imediat Contractul, iar Clientul nu are dreptul de a solicita despăgubiri, precum și WCM nu are obligația de a continua procedura de colectare a compensației.

8. Clientul declară că, prin împuternicirea WCM de a completa și gestiona o reclamație, aceasta va viza doar compensațiile stabilite în conformitate cu Regulamentul CE nr. 261/04. Orice alte oferte venite din partea companiei aeriene care nu îndeplinesc aceste cerințe vor fi considerate ca fiind rea-voință de plată din partea companiei aeriene, față de care WCM va continua să facă demersurile necesare pentru a o obține despăgubirea.

9. Clientul declară că nu va avea niciun alt acord, cu nicio altă persoană privată sau publică, cu privire la compensația datorată și că nu va accepta nicio ofertă din partea companiei aeriene fără acordul prealabil al WCM, în scris, în caz contrar rămânând obligat să plătească prețul către WCM.

10. Odată ce clientul a dat mandatul, acesta nu va putea urmări și gestiona plângerea privind despăgubirea cu ajutorul unei alte părți sau personal. În cazul în care există un acord de acest tip înainte de semnarea contractului, acesta trebuie mai întâi reziliat/anulat și trebuie să se prezinte dovezi în acest sens înainte de semnarea mandatului.

11. În cazul în care compania aeriană care operează zborul menționat în cererea de compensație nu plătește compensația într-un termen rezonabil menționat de WCM în notificarea adresată acesteia, WCM este mandatată de Client să angajeze orice avocat apreciază pentru a iniția o acțiune în justiție în fața instanțelor de judecată. În aceste condiții, Clientul va încheia, prin reprezentantul său WCM, un contract de asistență cu un avocat pentru a formula în numele său acțiunea în justiție. În această situație, WCM va percepe prețul pentru inițierea acțiunii în justiție, conform listei de prețuri. Prețul perceput va fi reținut din compensația plătită de compania aeriană, în conformitate cu prevederile punctului 3 din secțiunea “Prețul și modalitățile de plată” din prezentele Condiții. În cazul în care despăgubirea este plătită după inițierea acțiunii în justiție, atunci WCM va percepe Prețul pentru inițierea acțiunii în justiție în plus față de Prețul inițial pentru depunerea cererii de despăgubire (în acest sens, vă rugăm să consultați lista de prețuri).

12. În cazul în care compania aeriană nu plătește compensația și se ia de către WCM decizia de a începe procedurile legale, atunci clientul este de acord ca WCM să permită avocatului accesul la toate datele comunicate către WCM și să îi permită acestuia să transfere informații privind evoluția cazului către WCM. În această situație, procedurile juridice vor fi inițiate de client, prin intermediul mandatarului său WCM, care a semnat un contract cu avocatul reprezentant legal. În cazul în care instanța de judecată competentă solicită documente suplimentare distincte care să dovedească mandatul acordat de client către WCM sau către avocat, sau raportul juridic dintre client și aceștia, clientul se angajează să semneze aceste documente suplimentare, recunoscând faptul că, în caz contrar, procedurile judiciare nu pot fi inițiate cu succes și faptul că dreptul de a primi despăgubiri va fi pierdut, fără a putea pretinde vreo despăgubire de la WCM.

13. Clientul acceptă faptul că orice obligație care revine WCM, care decurge din mandat, va trebui îndeplinită numai după finalizarea unei verificări preliminare a eligibilității cererii de despăgubire. Această verificare va fi finalizată de WCM după preluarea mandatului, luând în considerare mențiunile incluse de client în aceasta. În cazul în care WCM consideră, după verificarea eligibilității, că cererea de despăgubire nu îndeplinește aparent condițiile de fundamentare prevăzute de lege, atunci va trimite Clientului un mesaj cu privire la acest aspect și astfel nu va întreprinde niciun alt demers în numele Clientului în vederea obținerii despăgubirii; în acest caz, Clientul va accepta că nu poate avea niciun fel de pretenție față de WCM. Concluzia trasă de WCM în urma verificării preliminare a eligibilității nu înlocuiește acordul companiei aeriene/operatorului de transport de a plăti despăgubirea și nu stabilește nicio obligație pentru WCM în ceea ce privește plata despăgubirii. În sensul prezentului alineat, contractul de reprezentare și mandatul vor intra în vigoare numai după verificarea preliminară a eligibilității cererii de despăgubire. Clientul acceptă că decizia privind eligibilitatea solicitării de despăgubire formulată fie în faza inițială, către compania aeriană, fie ca acțiune în justiție, aparține WCM și va fi făcută exclusiv de aceasta. Clientul nu va avea niciun fel de pretenție de la WCM (și nici nu va datora vreo sumă de bani acesteia) în cazul în care nu sunt pornite sau nu sunt continuate procedurile de obținere a compensației, fie direct către companie, fie pe cale judiciară.

14. În cazul în care clientul solicită încetarea contractului de mandat ulterior demarării acțiunii în justiție, acesta va datora WCM contravaloarea costurilor aferente acestei acțiuni (incluzând, dar fără a se limita la: onorariu avocat, taxe de timbru, taxe traduceri, etc).

15. În cazul în care în cererea de despăgubire sau în mandat, Clientul a menționat mai multe persoane și/sau numere de rezervare pentru care solicită despăgubirea, atunci Clientul declară în mod expres că are mandat să acționeze în numele acestor persoane, să divulge datele lor personale și să colecteze despăgubirea în numele acestora, în urma obligației Clientului de a distribui sumele datorate către aceste persoane. În acest scop, Clientul declară că este de acord să furnizeze WCM sau terților orice document suplimentar care poate dovedi mandatul dat de persoanele în cauză, în caz contrar Clientul este de acord că nu poate colecta compensațiile datorate, în conformitate cu legea.

Prețul și modalitățile de plată:

1. Serviciile de informare și consiliere privind drepturile pasagerilor, în conformitate cu Regulamentul 261/04, sunt furnizate gratuit de WCM oricărui pasager aerian care dorește să beneficieze de ele.

2. Pentru serviciile de reprezentare furnizate clienților care depun cereri prin intermediul site-ului web, WCM va percepe prețurile prevăzute în secțiunea “Lista de prețuri”. 3. Prețul pentru serviciile furnizate în baza contractelor încheiate direct cu persoanele fizice la aeroporturi, precum și orice alte sume datorate de persoanele fizice în aceste condiții, se stabilesc distinct, prin contractele încheiate între acestea și WCM. Prețul este datorat doar în cazul obținerii compensației de la compania aeriană.

3. Pentru serviciul de reprezentare a Clientului și de depunere a cererilor de despăgubire în numele acestuia în vederea obținerii de compensații, Clientul va plăti către WCM un preț în conformitate cu prevederile din lista de prețuri. În baza mandatului dat, Clientul este de acord ca despăgubirea pentru zbor să fie plătită integral de către compania aeriană în contul bancar al WCM, iar în urma reținerii Prețului și a altor cheltuieli efectuate, WCM va transfera diferența către Client, în contul bancar menționat de acesta. În cazul în care Clientul nu împărtășește în mod adecvat datele personale necesare, atunci WCM va reține întreaga sumă primită de la compania aeriană pentru Client, până când acesta va furniza informațiile necesare pentru plata diferenței, insa nu mai mult de 90 de zile de la data solicitarii acestor informatii de catre WCM pe canalele de comunicare indicate de Client. Lipsa transmiterii informatiilor necesare pentru plata in termenul de 90 zile indicat reprezinta o manifestare tacita de vointa a Clientului in sensul renuntarii la orice sume obtinute de la compania aeriana ca urmare a demersurilor WCM, acestea urmand sa revina integral WCM.

4. WCM va redirecționa către Client, din suma primită de la compania aeriană, doar contravaloarea compensației (după reținerea Prețului convenit), iar orice alte sume suplimentare (cu titlu de cheltuieli sau orice alt titlu) achitate de compania aeriană, vor reveni WCM.

5. După ce WCM a achitat diferența rămasă din compensația încasată, după reținerea Prețului, Clientul nu va mai avea nicio pretenție, de orice natură, față de WCM, în baza executării mandatului.

6. În cazul în care Clientul primește compensația sau alte sume direct de la compania aeriană, după semnarea acordului, trebuie să informeze imediat WCM despre acest lucru și să plătească Prețul în cel mult cinci zile de la încasarea compensației.

7. Clientul nu poate pretinde să primească dobândă pentru perioada de timp dintre plata efectuată de către compania aeriană și plata sumei convenite efectuată de WCM către Client. De asemenea, WCM are dreptul de a reține orice dobândă recuperată de la compania aeriană.

8. WCM nu poate fi tras la răspundere pentru niciun prejudiciu reclamat de către Client din cauza informațiilor incorecte furnizate de către acesta cu privire la contul bancar, adresa, numele și alte informații similare, prejudicii precum plata către o persoană diferită de Client, dar fără a se limita la acestea. În aceste situații, WCM nu are obligația de a întreprinde vreun demers pentru a recupera suma de la persoana căreia i-a fost plătită.

9. WCM nu poate fi tras la răspundere pentru comisioanele bancare sau taxele aplicate tranzacțiilor bancare privind compensația sau diferența rămasă după reținerea Prețului, care determină reducerea sumelor în cauză, acestea fiind suportate de Client. Totodată, Clientul este informat cu privire la faptul că, la plata compensației datorate, unele companii aeriene ar putea reține anumite taxe și/sau comisioane (cum ar fi impozite, taxe, comisioane de procesare, dar fără a se limita la acestea), în conformitate cu politica lor și cu legislația aplicabilă în statul în care sunt înregistrate, astfel încât suma finală încasată ca și compensație să fie inferioară celei menționate de dispozițiile legale aplicabile și nu va avea dreptul de a formula pretenții cu privire la sumele reținute la acest titlu.

10. Părțile convin să își înlăture răspunderea în cazul apariției unor evenimente de forță majoră, conform definiției acestora în legea română și în cazul în care forța majoră este dovedită, conform acestei legi.

Protecția datelor cu caracter personal:

1. Toate datele cu caracter personal pe care Clientul le va furniza către WCM vor fi utilizate numai de către WCM pentru a furniza informațiile și consultanța necesare, precum și pentru a depune cererea de obținere a despăgubirii și pentru a o gestiona, inclusiv în cazul formulării acțiunii în justiție (comunicarea către avocat). Această acțiune va fi finalizată în conformitate cu Reg. UE nr. 679/2016, iar Clientul este de acord cu utilizarea datelor sale în acest scop.

2. Clientul trebuie să furnizeze WCM datele sale cu caracter personal necesare pentru depunerea cererilor de despăgubire, în scopul utilizării datelor sale în conformitate cu termenii acordului. WCM se va asigura că toate aceste informații sensibile vor fi gestionate în mod adecvat și vor fi furnizate numai terților implicați în procesul de completare și gestionare a cererii de despăgubire, în următoarele circumstanțe:

 În cazul în care clientul și-a exprimat acordul

 Intenția de a facilita urmărirea despăgubirii clientului

 În vederea generării documentelor relevante pentru interesul Clientului, în scopul obținerii despăgubirilor.

 În cazul în care acestea sunt obligate să respecte anumite dispoziții legale;

3. Clientul este singurul responsabil pentru dezvăluirea către WCM a datelor cu caracter personal ale altor persoane menționate de acestea în cererea de despăgubire, declarând în același timp că are consimțământul acestora pentru utilizarea datelor în acest scop.

4. Prezentele dispoziții sunt completate de cele ale politicii de confidențialitate.

Dreptul de a se retrage din contract:

1. În conformitate cu legile și reglementările românești și europene privind actele juridice, în calitate de consumator, veți avea dreptul de a vă retrage din Contract.

2. Fără a fi obligat să comunice un motiv, clientul are dreptul de a se se retrage din contractul de mandat în termen de 14 zile de la semnarea acestuia. Pentru ca retragerea să intre în vigoare, clientul trebuie să informeze WCM cu privire la intenția sa, în scris, în termen de 14 zile de la semnarea contractului, dar înainte de momentul în care compania aeriană a comunicat acceptul de a plăti compensația necesară pentru client, în baza contractului de reprezentare. În cazul în care dreptul de retragere este exercitat după momentul în care compania aeriană a comunicat acceptul de a plăti compensația necesară pentru Client, atunci WCM va reține Prețul în conformitate cu Lista de prețuri. De asemenea, la data retragerii din contract, Clientul trebuie să achite WCM toate cheltuielile efectuate în vederea gestionării solicitării sale și acceptă că eventuala formulare de către WCM a unei revocări a cererii de despăgubire către compania aeriană este supusă acceptului companiei aeriene.

Dispoziții finale:

1. În cazul în care oricare dintre prevederile acestor Termeni nu este valabilă sau își pierde aplicabilitatea legală, toate celelalte prevederi ale acestora vor rămâne în vigoare.

2. Acești Termeni vor fi interpretați numai în conformitate cu sensul pe care îl au în limba română.