FlightHelp Client Rights Contract


ASSIGNMENT FORM / ÎMPUTERNICIRE

 

English (🇬🇧)

The undersigned,    , identified as passenger of the Flight with the details below, according to the Romanian and international laws regarding the compensations for the flight delay/cancellation/overbooking/interruption and/or luggage loss/damage/delay, state that I hereby expressly empower WYNN CAPITAL MANAGEMENT SRL, with the principal place of business in Craiova, str. Parîngului, nr. 72A, jud. Dolj, tax registration number 47078863, J16/2956/26.10.2022, hereinafter referred to as “WCM" or “Representative", to act in my name and/or on my behalf, as well as in the name and/or on the behalf of all the other persons mentioned in the compensation request (see below) and to represent me/us in front of any natural and/or legal, public or private person, in order to initiate and to manage certain compensation requests following the events that took place regarding the Flight. 


To this purpose, the Client asserts that the information regarding the Flight for which the compensation is required is the following: 


Reservation number: 

Flight number:  

Flight provider/airline:  

Date of the flight:  

Boarding place:

Destination:  

 
The passenger for whom the compensation is requested:  

 
The type of event for which the compensation is requested:  

 To fulfill the present mandate, WCM is authorized by the Client:

 

  • To represent me/us and to request (claim) in my name and in the name of all the other persons for whom the compensation was requested, to take every action needed in order to obtain the financial compensation determined according to the national and international applicable law (such as Reg (EC) 261/2004, US DOT Fly Rights, SHY passenger Regulations, and Montreal Convention 1999, but without limitation thereto) regarding my Flight and my flight Reservation, from any natural and/or legal person (including airlines and transport operators) for the damage caused by cancellation, delay, overbooking, or other interruption or for luggage loss/damage/delay, with respect to the Flight operated according to the reservation reference above;

• To file and sign in my name and on my behalf any requests, to submit any documents required by third parties in order to obtain the compensations mentioned, to obtain all the information required from third parties (such as filing information requests allowed by civil and administrative law);

• To collect the entire compensation previously mentioned (for all the passengers for whom the compensation is requested), entirely in the WCM account, as well as to retain from the amount thus collected, the value of the contract Price, and then to transfer to me the difference in a valid bank account expressly mentioned by me;

• To not allow the airline to process my personal data, except in the case when it is needed in order to verify and solve the compensation request;

• To exercise in my name the right to receive information from the airline (according to article 15 of the GDPR Regulation) in order to manage and to solve the compensation request; • To initiate and to carry out any type of negotiation, as well as adequate legal measures (judicial and extrajudicial) in order to collect my claim from the transport operator/airline;

• To sign contracts of legal support with an attorney, in my name and/or on my behalf, as well as with respect to all the other persons mentioned in the compensation request, in order to initiate legal action regarding the compensation owed to me/to us, if the airline does not pay the compensation following the WCM steps. Through the legal support contract, the attorney will be empowered to act on our behalf, to initiate legal action and any other procedural steps, remedies at law, as well as to present to the court and the parties any relevant documents regarding the ordering of the airline to pay the compensation, including to disclose to the parties in the lawsuit and to the court my personal data and those of the other persons on whose behalf the compensation is requested, to this aim.

• To be replaced by any third party during the performance of the object of the present contract. The substitute third party will be able to exercise the same rights, in the name of the Client and they will be able to perform the same operations mentioned by the present contract as incumbent upon WCM.

The present mandate will take effect during the entire period of time needed in order to fulfill it. The present mandate is created in a bilingual form, in Romanian language and English language, as the Client expressly affirms that they know and understand at least one of these two languages and that the Mandate provisions are in accordance with their will. In the case of a possible conflict of interpretation between the English language and Romanian language versions, then the Romanian language version shall take precedence 

Romană (🇷🇴)

Subsemnatul/a, , în calitate de pasager al Zborului cu detaliile de mai jos, în conformitate cu prevederile legislației din România și ale legislației internaționale privind acordarea compensațiilor pentru întârzierea/anularea/suprarezervarea/întreruperea unui zbor și/dau pierderea/deteriorarea/întârzierea bagajelor, declar că împuternicesc expres pe WYNN CAPITAL MANAGEMENT SRL, cu sediul în Craiova, str. Parîngului, nr. 72A, jud. Dolj, CUI 47078863, J16/2956/26.10.2022, denumită în continuare "WCM" sau "Reprezentant" să acționeze în numele și/sau pe seama mea și a tuturor celorlalte persoane indicate în solicitarea de despăgubire (a se vedea mai jos) și să mă/ne reprezinte în fața oricărei persoane fizice și/sau juridice publice sau private în vederea formulării și gestionării unor solicitări de acordare a compensației ca urmare a evenimentelor produse în legătură cu Zborul. 


În acest sens, Clientul declară că datele privind Zborul pentru care se solicit compensația sunt următoarele: 


Număr rezervare:

Număr de zbor:  

Operator de zbor/compania aeriană:  

Data zborului:  

Locație de îmbarcare:

Locație de destinație:

 
Pasagerul/i pentru care se solicită compensația:  

 
Tipul de eveniment pentru care se solicită compensația:  

În vederea ducerii la îndeplinire a prezentei împuterniciri, WCM este autorizat de Client:

 
• Să mă/ne reprezinte, și să solicite (revendice) în numele meu și al tuturor celorlalte persoane pentru care s-a solicitat despăgubirea, și să efectueaze toate acțiunile necesare pentru a obține compensațiile financiare stabilite conform legislației naționale și internaționale aplicabile (spre exemplu, dar fără a se limita la acestea: în conformitate cu Regulamentul C.E. 261/2004, Drepturile de zbor ale SUA DOT (Departamentul Transporturilor), Regulamentul Passenger Shy și Convenția de la Montreal din 1999) în legătură cu Zborul și Rezervarea mea de zbor), de la orice persoană fizică și/sau juridică (inclusiv companii aeriene și operatori de transport) pentru daunele cauzate de anulare, întârziere, suprarezervare sau altă întrerupere sau pentru pierderea/deteriorarea/întârzierea bagajului în legătură cu Zborul operat conform referinței de rezervare de mai sus;

• Să completeze și să semneze în numele și pe seama mea orice cereri, să depună orice documente solicitate de terți în vederea obținerii compensațiilor menționate, să obțină toate informațiile solicitate de la terți (inclusiv, dar fără a se limita la efectuarea cererilor de informații permise de legislația civilă și administrativă);

• Să încaseze integral compensația prevăzută anterior (pentru toți pasagerii pentru care se solicită) integral în contul WCM, precum și să rețină din sumă astfel încasată contravaloarea Prețului contractului, urmând să-mi transfere apoi diferența într-un cont valid indicat în mod expres de mine;

• Să nu permită companiei aeriene să prelucreze datele mele personale, cu excepția cazului în care este necesar pentru a verifica și soluționa solicitarea de compensație;

• Să exercite în numele meu dreptul de a primi informații de la compania aeriană (conform articolului 15 din Regulamentul GDPR) pentru a geostina și realiza solicitarea de despăgubiri;

• Să inițieze și să întreprindă orice tip de negociere, precum și măsuri legale – judiciare și extrajudiciare – adecvate pentru a colecta pretențiile mele de la operatorul de transport/compania aeriană;

• Să încheie în numele și/sau pe seama mea și a tuturor celorlalte persoane indicate în solicitarea de despăgubire contracte de asistență juridică cu un avocat în vederea formulării acțiunii în justiție privind compensația datorată mie/nouă, în cazul în care compania aeriană nu achită compensația ca urmare a demersurilor WCM. Prin contractul de asistență juridică avocatul va fi împuternicit să acționeze în numele nostru, să formuleze cererea de chemare în judecată, orice acte de procedură, căi de atac și să prezinte instanței și părților orice înscrisuri relevante privind obligarea companiei aeriene la plata compensației, inclusiv să dezvăluie părților din dosar și instanței datele mele personale și ale celorlalte persoane pentru care se solicită compensația, în acest scop;

• Să își substituie în cadrul îndeplinirii obiectului împuternicirii orice terț. Terțul substituent va putea exercita în numele Clientului aceleași drepturi și va putea realiza aceleași operațiuni indicate în prezentul contract în sarcina WCM.

Prezentul mandat va produce efecte pe întreaga perioadă necesară ducerii sale la îndeplinire. Prezenta împuternicire este realizată în format bilingv, în limba română și limba engleză, Clientul declarând în mod expres că acesta cunoaște și înțelege cel puțin una dintre cele două limbi și că prevederile Împuternicirii sunt conform voinței sale. În cazul unui eventual conflict de interpretare între versiunea în limba engleză și versiunea în limba română, versiunea în limba română va prevala.

 

 

 

 

PRICE LIST

The prices applicable to the present contract, and that must be paid by the Client to WYNN CAPITAL MANAGEMENT SRL (WCM), are determined as follows:

In the case of flights of 1,500 km or less, the Client can receive a compensation of 250 EUR, and the Client will have to pay a Price of 35% of the amount of 250 EUR. In the case of the flights known as intra-Community flights which exceed 1,500 km, as well as for the flights of more than 1,500 and less than 3,500 km, the Client can receive a compensation of 400 EUR. In this case, the Client will have to pay a Price of 35% of the amount of 400 EUR.

Regarding all the other flights which are not expressly mentioned above, the Client can receive a compensation of 600 EUR. In this case, the Client will have to pay a Price of 35% of the amount of 600 EUR.

For the above mentioned flights, those for which the Client is not eligible for any of the amounts of 250 EUR, 400 EUR, or 600 EUR, the Client does NOT have to pay the amount of 35% + VAT under the heading of Price.

Any compensation arising from an EC261 claim will be paid in EUR currency. If, after the initial evaluation of the eligibility of the compensation request, completed by WCM, our experts determine that it does not meet the substantiation conditions stipulated by the law, the Client will not pay the Price.

For other types of demands than those stipulated in the EC 261 claims, the Price paid will be as follows:

If the Client receives flight compensation between 201 and 300 EUR, the Client will have to pay a Price of 35% of the amount determined under the heading of compensation within this range.

If the Client receives flight compensation between 301 and 400 EUR, the Client will have to pay a Price of 35% of the amount determined under the heading of compensation within this range.

If the Client receives flight compensation between 401 and 500 EUR, the Client will have to pay a Price of 35% of the amount determined under the heading of compensation within this range.

If the Client receives flight compensation between 501 and 600 EUR, the Client will have to pay a Price of 35% of the amount determined under the heading of compensation within this range.

If the Client receives flight compensation between 601 and 800 EUR, the Client will have to pay a Price of 35% of the amount determined under the heading of compensation within this range.

If the Client receives flight compensation between 801 and 1,000 EUR, the Client will have to pay a Price of 35% of the amount determined under the heading of compensation within this range.

If the Client does not receive the compensation following the preliminary proceedings, and WCM has exercised the right to start the legal procedures for the compensation payment, a supplementary Price of 15% of the amount stipulated by the law as compensation will be charged. Thus, the total price will be of 50% of the amount stipulated by the law as compensation (to which VAT is added, according to the laws in force, and considering whether or not WCM was registered as VAT payer when the contract was signed) and it consists of the Price for the initial compensation request, as well as the Price for completing the legal proceedings which will be retained from the compensation obtained from the airline, in compliance with the provisions of the present section.

For the above mentioned flights, those for which the Client is not eligible for any of the amounts of 250 EUR, 400 EUR, or 600 EUR, the Client does NOT have to pay the amount of 50% + VAT under the heading of Price. WCM is not responsible for any supplementary expenses related to bank transfers (such as taxes, interchange bank fees, or account managing fees, but without limitation thereto). From the date when the society WYNN CAPITAL MANAGEMENT SRL will have the obligation of VAT collecting and paying, according to the national laws in force, VAT will be added to all the amounts previously mentioned as Price (determined according to the percentage stipulated), in the amount stipulated by the law, and thus the Client will pay the amount as Price + VAT.

 

LISTA DE PREȚURI

Prețurile aplicabile prezentului contract și pe care Clientul trebuie să le achite către WYNN CAPITAL MANAGEMENT SRL (WCM), se determină astfel:

În cazul zborurilor pe o distanță de 1.500 km sau mai puțin, Clientul poate primi o compensație de 250 EUR, iar Clientul va trebui să plătească un Preț reprezentând 35% din suma de 250 EUR. În cazul zborurilor cunoscute sub numele de zboruri intracomunitare care depășesc distanța de 1.500 km, precum și pentru zborurile cu o distanță cuprinsă între 1.500 km și 3.500 km, Clientul poate primi o compensație de 400 EUR. În această situație Clientul va trebui să plătească un Preț reprezentând 35% din suma de 400 EUR.

În ceea ce privește toate celelalte zboruri care nu sunt specificate mai sus, Clientul poate primi o compensație de 600 EUR. În această situație Clientul va trebui să plătească un Preț reprezentând 35% din suma de 600 EUR.

Pentru zborurile descrise mai sus, cele pentru care clientul nu este eligibil pentru niciunul dintre sumele de 250 EUR, 400 EUR sau 600 EUR, Clientul NU trebuie să plătească suma de 35% + TVA cu titlu de Preț.

Orice compensație rezultată dintr-o creanță EC261 va fi plătită în moneda EUR. În măsura în care în urma evaluării inițiale a eligibilității solicitării de despăgubire, realizată de WCM, specialiștii noștri stabilesc că aceasta nu îndeplinește condițiile de temeinicie prevăzute de lege, Clientul nu va achita Prețul.

Pentru alte tipuri de creanțe decât cele prevăzute în revendicările CE 261, Prețul va fi datorat astfel:

În cazul în care clientul obține o compensație de zbor de 201-300 EUR, Clientul va trebui să plătească un Preț reprezentând 35% din suma stabilită cu titlu de compensație în acest interval.

În cazul în care Clientul obține o compensație de zbor de 301-400 EUR, Clientul va trebui să plătească un Preț reprezentând 35% din suma stabilită cu titlu de compensație în acest interval.

În cazul în care Clientul obține o compensație de zbor de 401-500 EUR, Clientul va trebui să plătească un Preț reprezentând 35% din suma stabilită cu titlu de compensație în acest interval.

În cazul în care Clientul obține o compensație de zbor în valoare de 501-600 EUR, Clientul va trebui să plătească un Preț reprezentând 35% din suma stabilită cu titlu de compensație în acest interval.

În cazul în care Clientul obține o Compensare de zbor de 601-800 EUR, Clientul va trebui să plătească un Preț reprezentând 35% din suma stabilită cu titlu de compensație în acest interval.

În cazul în care Clientul obține o Compensare de zbor de 801-1.000 EUR, Clientul va trebui să plătească un Preț reprezentând 35% din suma stabilită cu titlu de compensație în acest interval.

În cazul în care Clientul nu primește compensația ca urmare a demersurilor prealabile, iar WCM a exercitat dreptul de a demara demersurile judiciare pentru plata compensației, se va percepe un Preț suplimentar reprezentând 15% din suma prevăzută de legislație ca și compensație. Prețul total va fi astfel de 50% din suma prevăzută de legislație ca și compensație (la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare, în măsura în care WCM este înregistrată ca și plătitor TVA la data semnării contractului) și este format din Prețul pentru solicitarea de despăgubire inițială împreună cu Prețul pentru formularea acțiunilor în justiție urmează a fi reținut din compensația obținută de la compania aeriană, prevederile prezentei secțiuni fiind aplicabile.

Daca nu se obtine compensatia nici in urma demersurilor judiciare, Clientul NU VA PLATI NIMIC. WCM nu răspunde pentru orice cheltuieli suplimentare legate de transferurile bancare (astfel cum sunt, dar fără a se limita la taxe, comisioane bancare aplicabile transferurilor sau gestionării conturilor). De la data la care societatea WYNN CAPITAL MANAGEMENT SRL va avea obligația colectării și plății TVA conform legislației naționale în vigoare, la toate sumele indicate anterior cu titlu de Preț (calculate conform procentului prevăzut) urmează a se adăuga și TVA în cuantumul prevăzut de lege, astfel încât Clientul va achita suma cu titlu de Preț+TVA.

 

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Irina Ciochiu
Signed On: February 21, 2024


Signature Certificate
Document name: FlightHelp Client Rights Contract
lock iconUnique Document ID: 475af8fd5d8afa6e8bd9d09cff8771ef585426e9
Timestamp Audit
February 2, 2024 5:37 pm EETFlightHelp Client Rights Contract Uploaded by Irina Ciochiu - claims@flighthelp.eu IP 2a04:2413:8001:5080:9c8c:404a:515d:57f0